سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل کوه گردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

با گذر از پهنه خلیج فارس و نزدیک شدن به آب های دیگر کشورهای ساحلی این منطقه سازههای نخل مانندی دید ه می شود که در حال پیشروی روی بستر دریا هستند. خشک کردن دریا در آبهای خلیجفارس و دریای عمان از سویکشورهای عربی پدیده ای است که امروزه بر محیط زیست دریای جنوب سایه انداخته و هر روز با پیشرفت برنامههای جدیدی روبه روست. خشک کردن دریا و ساخت جزایر مصنوعی بی شک اثراتی گسترده در آبهای منطقه دارد، این کشورها که با اجرای برنامه های توسعه ای خود به دنبال منافع اقتصادی و رشد توریست هستند؛ شاید هرگز اثرات بلندمدت و کوتاه مدت زیست محیطی تجاوز به سواحل دریاها را بررسی نکردهاند که ایران نیز از این تبعات مصون نیست. در این میان، شاید بهترین مرجع برای جلوگیری از پیشرفت چنین طرح هایی برنامه محیط زیست دریای عمان و خلیجفارس راپمی باشد که باید از حقوق محیط زیست این منطقه حفاظت کند و به عنوان یک مرجع حقوقی حامی منافع همه کشورها باشد . بررسیها نشان داده است که کشور امارات در سالهای اخیر به عنوان کشور پیشرو به ساخت جزایر مصنوعی در بخش جنوبی خلیج فارس اقدام کرده است . ساخت این جزایر مشابه هر سازه دریایی تاثیرات خاصی روی حوضه رسوبگذاری از لحاظ ته نشست ها و فرسایشهای غیرعادی خواهد گذاشت. کارشناسان معتقدند این حلقه پیچیده که هم اکنون بر محیط زیست دریای عمان و خلیجفارس سایه انداخته است، نیازمند تدوین یک سیاست همه جانبهگراست تا نتیجه آن در مجموع فواید اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی فراگیری را برای کشور به همراه داشته باشد