سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم مولودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه ارومیه
علی رضیاء – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
میرعلی محمدی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه ارومیه

چکیده:

معادلات پیوستگی و حرکت )سنت ونانت( برای حل عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه یکی از روشهای قابل قبول برای حل معادلات یک بعدی جریان غیر دائمی،روش ضمنی پرایزمن است،معادلات حاکم بر جریان با روش تفاضلات محدود و الگوی پرایزمن بهصورت ضمنی منقطع گردیده و با تشکیل ماتریس چهار قطری روش حل جاروی دوطرفه برای ماتریس چهار قطری برای اولین بار در این تحقیقبا ارائه جزئیات بررسی و ارائه شده است. روش حل جاروی دوطرفه برای ماتریس چهارقطری با حل یک ماتریس در هر گام زمانی و نداشتن محدودیت برای بزرگ در نظر گرفتن بازه زمانی )به علت پایدار بودن الگوی پرایزمن( ،نسبت به روشهای سنتی پیشین دارای حجم عملیات کمتر و در نتیجه هزینه کمتر است و با نوشتن برنامه کامپیوتری سادهتر قابل حل و رسیدن به نتایج با دقت بالا است.