سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – دانشیار گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
فریدون مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

انتقال حرارت جابهجایی یکی از فرایندهای مهم مهندسی است. دراین مقاله انتقال حرارت جابهجایی اجباری یک جریان کوئت-پوازیه بین دو صفحه موازی حاوی محیط متخلخل با شار گرمای ثابت دیوار مورد بررسی قرار گرفته است. معادله مومنتم برینکمن با استفاده از پارامتر شکل محیط متخلخل و شرط مرزی لغزش و معادله انرژی با در نظر گرفتن شرط مرزی پرش دمایی و اثر لزجت سیال به کمک روش تحلیلی در سه وضعیت مختلف صفحه بالایی کانال حل شده است. عبارتهای صریحی برای توضیع سرعت و دما به دست آمده و عدد ناسلت با استفاده از روش انتگرالگیری عددی تعیین شده است. به طورکلی مشاهده شده که با افزیش عدد برینکمن و کاهش عدد نادسن، عدد ناسلت افزایش یافته است. وضعیت صفحه بالایی کانال در تعیین تأثیر پارامتر شکل محیط متخلخل بر عدد ناسلت تعیین کننده است.