سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ابوالفضلی اصفهانی – استاد گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
صادق ظفریان – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله به بررسی جریان لایه مرزی با جابهجایی مرکب دریک صفحه عمودی واقع در یک محیط متخلخل همراه با مکش پرداخته شده است. واکنش شیمیایی مرتبه اول در حضور یک میدانمغناطیسی رخ میدهد و جریان لزج عبوری بر روی دیواره غیر قابل تراکم فرض شده و شرط مرزی جابهجایی در دیواره حاکم است. معادلات حاکم با تعریف پارامترهای مناسب به معادلات سادهترتبدیل شده و با استفاده از روش تفاضل محدود حل شدهاند. همچنین تاثیر پارامترهای گوناگون بر توزیع سرعت، دما و غلظت گونه واکنشدهنده به صورت نمودار نشان داده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش اعداد بایوت، اکرت و پارامتر تخلخل، سرعت افزایش مییابد. مقدار دما نیز با افزایش اعدا بایوت و اکرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بیشتر شده ولی با تغییر دیگر پارامترها، تقریباً ثابت میماند