سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه سادات علوی – دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهر
حسین غفوریان – دانشکده علوم وفنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن شمال ، ته
سحر دانشیان – دانشکده مهندسی هسته ای وفیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایرا

چکیده:

کربن آلی کلبه عنوان شاخصمجموعه ترکیبات آلی محسوب می شود . به دلیل زیست تجزیه پذیری ترکیباتTOC به عنوان معیاری از میزان آلودگیدر آب دریا به کار می رود. مطالعه و بررسی این آلاینده از لحاظ زیست محیطی مورد توجه می باشد. در این تحقیق با استفاده از ماده نانو زئولیت سنتز شده با سطح فعال ۸۶۰ متر مربع بر گرم کاهش این آلاینده مورد بررسی قرار گرفت. شرایط تجربی از جمله غلظت ، زمان ، دما وPHمحیط بهینه گردید که تحت این شرایط بهینه مقدار جذبTOCدر نمونه های آزمایشگاهی درصد جذب آلایندهTOCبر روی جاذب نانو زئولیت ۵۲ درصد رانشان داده است . مدلهای ایزوترمی فروندلیچ تصدیق کننده این تحقیق بوده است.در مقایسه با روش های دیگر حذف از جمله حذف بیولوژیکی با اسفنج ها ، اولترافیلتراسیون و جذب با کربن فعال اینماده و این روش جذب بالاتر با کارایی بیشتر وارزان تر داشته است