سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین خاکپور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاه
حبیب الله یونسی – دانشیارگروه محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، شهر
زهرا حاج احمدی –

چکیده:

در این مقاله پژوهشی تلاش شد تا به طور همزمان به جذب زیستی سه یون فلزی روی، کادمیوم و کوبالت از پساب و فاضلاب های آلوده به این فلزات سنگین با استفاده از بیومس قارچی آماده سازی شده Aspergillus niger بپردازیم. با بهره گیری از چهار معادله جذب زیستی دما ثابت لانگ مویر، فرندلیچ، سیپس و تمکین در پی یافتن ضرایب ثابت برای معادلات تعمیم یافته مورد بحث و سپس انتخاب بهترین معادله جذب دما ثابت برای مطابقت با داده های آزمایشگاهی بودیم. نتایج حاکیست که جاذب قارچی آماده سازی شده از قابلیت مناسبی جهت جذب همزمان یون های فلزی ذکر شده در محلول برخودار است. در عین حال با توجه به نتایج حاصل از مدل های مورد بحث با دقت در میزان متوسط خطای مطلق (MARE%) که شاخص انتخاب بهترین نتایج به حساب می آید، انطباق نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از اعمال الگوریتم زنتیک با خطایی معادل۶٫۸۶۹۴% برای روی و ۵٫۶۰۲۸% برای کوبالت و ۹٫۲% برای کادمیوم بدست آمد. در مورد فلز روی و کوبالت معادله جذب زیستی دما ثابت تمکین و در مورد فلز کادمیوم معادله جذب زیستی دما ثابت فرندلیچ از مطابقت قابل قبولی برخودار است. تفاوت در نتایج کادمیوم با دو فلز دیگر به خواص متفاوت و بویژه به خاصیت پارامغناطیسی کادمیوم باز می گردد. معادلات منتخب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با داده های آزمایشگاهی منطبق و در محیط برنامه نویسی MATLAB نتایج الگوریتم ژنتیک و ضرایب ثابت معادلات حاصل شد.