مقاله جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط لجن دفعی فاضلاب های شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: جذب فلز کروم شش ظرفیتی توسط لجن دفعی فاضلاب های شهری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کروم شش ظرفیتی
مقاله جذب
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله لجن فعال دفعی
مقاله حذف کروم
مقاله جاذب پایه زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نژاد هستی
جناب آقای / سرکار خانم: تائبی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حذف یا کاهش غلظت کروم شش ظرفیتی از فاضلاب تا مقادیر مجاز، به دلیل تجزیه ناپذیری، زیست انباشتگی، سرطان زایی و سمیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، جذب فلز کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی، توسط مواد جامد خشک شده حاصل از لجن فعال دفعی فاضلاب بهداشتی، مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر عوامل مختلف بر جذب از جمله غلظت اولیه (در محدوده ۵ تا ۹۰ میلی گرم در لیتر)،pH  (در محدوده ۲ تا ۸)، سرعت اختلاط (در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ دور بر دقیقه)، دز جاذب (در محدوده ۲ تا ۱۰ گرم در لیتر) و زمان اختلاط (در محدوده ۵ تا ۴۸۰ دقیقه) در راکتور ناپیوسته مطالعه شد. طراحی آزمایش ها بر مبنای روش فاکتوریل کامل انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که زمان تعادل، حدود ۱۲۰ دقیقه است. ایزوترم جذب کروم توسط لجن فعال دفعی با مدل فروندلیچ و سینتیک آن با مدل شبه مرتبه دوم تطابق دارد. در راکتور ناپیوسته، در شرایط بهینه (غلظت اولیه ۹۰ میلی گرم در لیتر، pH معادل ۲، زمان تعادل ۱۲۰ دقیقه، سرعت اختلاط ۲۰۰ دور بر دقیقه و دز جاذب ۴ گرم در لیتر) بازدهی جذب به ۹۶ درصد رسید و حداکثر ظرفیت ۴۱٫۶۹ میلی گرم کروم بر گرم جاذب برآورد شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که لجن فعال دفعی فاضلاب های بهداشتی، به عنوان یک جاذب زیست تجزیه پذیر، فراوان و ارزان قیمت، عملکرد مناسبی برای حذف کروم از محلول های آبی دارد.