سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید خیاط مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمید عرفانیان خان زاده – بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

درعصر حاضر بررسی نیازهای حمل و نقل حال و برمبنای آن و پیش بینی و برنامه ریزی حمل و نقلی آینده از موضوعات کلیدی مدیریت شهری است دراین راستا برنامه ریزی حمل و نقل شهری از جمله تکنیکهایی است که می تواند این مهم را پوشش دهد یکی از مواردخاص دراین نوع برنامه ریزی بررسی میزان سفرهای جذب شده و تولید شده توسط مراکز مختلف می باشد که درقالب مدلهای جذب و تولید سفر از آنها نام برده می شود. دراین مدلها نه تنها به دنبال جذب سفر توسط کاربری های مختلف هستیم بلکه درجستجو اطلاعات دیگری مانند ساعات اوج مراجعه مبادی شروع سفر و از همه مهمتر تقاضای پارکینگ هستیم به همین منظور سازمان حمل و نقل ترافیکمشهد با توجه به اهمیت میزان و چگونگی سفر در شهر مشهد و متعاقب آن در نظر گرفتن تسهیلات کافی در نقاط جاذب سفر و انجام پیش بینی های مورد نظر مانند افزایش تقاضای سفر شهروندان وسایل نقلیه مورد نیاز و پژوهشی را در این زمینه پیش بینی نمود و مرکز پژوهشهای شورای شهر درقالب پروژه ای اینترنشیپ این تحقیق را پشتیبانی نمود که نتایج آن دراین مقاله ارایه می گردد. دراین تحقیق ابزار تحقیق میدانی پرسشنامه خود ساخته است و ۲۲٫۰۴ نفر از مراجعه کنندگان به مجتمع های تجاری انتخابی در سه منطقه به طور تصادفی انتخاب و به تکمیل پرسشنامه پرداختند.