سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید خیاط مقدم – مشهد مقدس دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت
حمید عرفانیان خان زاده –

چکیده:

برنامه یرزی حمل و نقل شهری از جمله تکنیکهایی استکه نیازهای حمل و نقل حال و آینده را مرتفع می سازد افزایش سفرهای درون شهری به مساله ای قابل توجه در مدیریت شهری تبدیل شده است به گونه ای که این برنامه ریزی ها اجتناب ناپذیر کردها ست یکی از موارد لازم در برنامه ریزی تعیین میزان سفرهای جذب شده توسط مراکز مختلف می باشد که در قالب مدلهای جذب و تولید سفر از آنها نام برده می شود دراین مدلها اطلاعاتی مانند ساعات اوج مراجعه و تقاضای پارکینگ و … مشخص می شود. سازمان حمل و نقل ترافیک مشهد با نظر داشت اهمیت میزان و چگونگی سفر در شهر مشهدو متعاقب آن فراهم آوردن تسهیلات کافی در نقاط جاذب سفر و انجام پیش بینی های مورد نیاز مانند افزایش تقاضای سفر شهروندان و … در بموردنظر برنامه ریزی های خود مدنظر قرار داده است. تحقیق حاضر با استفاده ابزار تحقیق میدانی یعنی پرسشنامه خود ساخته است با انتخاب تصادفی ۲۲۰۴ نفر از مراجعه کنندگان به مجتمع های تجاری در سه منطقه به تکمیل پرسشنامه پرداخته است.