سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه گرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر قریشی –
حبیب اله یونسی –

چکیده:

در مطالعه حاضر جذب تعادلی Cr(VI) از محلول آبی توسط کربن فعال سنتز شده از لجن چوب و کاغذ به روش فعال سازی شیمیایی با ZnCl2 بررسی شد. لجن با محلول ZnCl2 فعال سازی و در شرایط °C 650 برای ۱ ساعت در کوره اتمسفر خنثی پیرولیز شد. مساحت سطح جاذب با آنالیز BET، m2 /g 34/133 وحجم کل حفره ها cm3/g 2525/ 0بدست آمد. اثر پارامترهای مقدار جاذب ، PH اولیه محلول و غلظت اولیه یونهای فلزی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج بهترین PH ،۴ و مقدار بهینه جاذب ۳۵/۰ گرم بود. آزمایش ها در محدوده غلظتیmg/l 100-10 انجام شد. حداکثر ظرفیت جذب Cr(VI) ، mg/g 6/21 در غلظت محلولmg/l 100و حداکثر جداسازی ۹۵٪ در غلظت mg/l 10بود. داده های تعادلی با مدل های همدمای لانگمایر، فرندلیچ و لانگمایر-فرندلیچ برازش شد که مدل لانگمایر-فرندلیچ تطابق بهتری با داده های تعادلی داشت. مطالعات ترمودینامیکی بیانگر گرماگیر و خودبه خودی بودن فرآیند جذب Cr(VI) بر روی کربن فعال می باشد