سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود زارعی – دکترای شیمی کاربردی
بهرام کیوانی – دکتری شیمی کاربردی
افسانه آزادی اسکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

جذب سطحی با جاذب های زئولیتی بدلیل ارزانی و سادگی کاربرد یک روش موثر برای حذف فلزات سنگین می باشدکه توجه زیادی را درفرایندهای تصفیه آب به خود جلب کرده است دراین کار پژوهشی زئولیت NaA بعنوان جاذب انتخاب و تاثیر پارامترهای مختلفی نظیر PH مقدار جاذب مورد نظر مورد استفاده غلظت اولیه الاینده و دور همزن برروی کارایی فرایند جذب سطحی موردبررسی قرارگرفت سپس این شرایط درمورد میزان جذب درمحلولی شاملمخلوط آلاینده ها و همچنین امکان و درصد جذب درنمونه حقیقی مورد بررسی قرار گرفت برا یاندازه گیری غلظت فلزات سنگین از دستگاه پلاروگرافی استفاده شد ایزوترمهای لانگمویر فرندلیچ و تمکین مطالعه شد همچنین با بررسی سینتیکهای درجه اول درجه دوم و مدل نفوذی مکانیسم واکنش جذب سطحی تعیین گردید ویژگیهای سطحی زئولیت با روشهای فیزیکوشیمیایی sEM وXRD تعیین گردید.