سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهزاد احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیدعلی اصغر قریشی – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

دراین تحقیق جذب سطحی فنل روی کربن فعال پودری تجاری PAC درغلظت های اولیه مختلف درمحدوده ۱۰۰ – ۱۰۰۰ppm بررسی شد این آزمایشات دردماهای ۳۰و۴۰ درجه سانتی گراد برای تعیین اثر دما برجذب فنل روی کربن فعال انجام شد نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش دما ظرفیت جذب فنل و درصدحذف آن کاهش می یابد آزمایشات ناپیوسته ای نیز برای بررسی اثرات زمان تماس میزان جاذب مصرفی و غلظت اولیه برروی ظرفیت جذب فنل روی جاذب انجام شد تطابق نتایج تعادلی با ایزوترم های لانگمیر و فرندلیچ برای تعیین پارامترهای مختلف این مدلها در جذب فنل صورت پذیرفت مدل فرندلیچ تطابق بهتری با داده های آزمایش نشان داد .