سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

راضیه دشتپیما – دانشگاه دامغان و تهران مرکز
احمد آرامی –

چکیده:

یکی از مهمترین الاینده های محیط زیست پسابهایی حاوی فلزات سنگین می باشد از جمله این فلزات نیکل را می توان نام برد جذب نیکل در انسان و پستانداران از طریق استنشاق و بلع صورت میگیرد و اثرات کوتاه مدت ان شامل تنفس تندتر و ضعف و تب پساز ۲۴ ساعت مشاهده شده است نیکل به مقدار ۵ میلی گرم درمتر مکعب هوا می تواند بعد از ۸ ساعت سبب مرگ شود تماس کوتاه مدت با مقادیر کم نیکل سبب بروز ناراحتی های کلیوی می شود نیکل باعث سرطان حنجره و بینی شش تاثیر برسیستم عصبی وایجاد سردرد می شود دراین تحقیق جذب نیکل از محلول مادر با استفاده از نانوسولفید کادمیم موردمطالعه و تغییرات PH سنتیک واکنش شبه مرتبه اول ودومایزوترم های جذب سطحی لانگمویرو فروندلیش مورد بررسی قرارگرفت از مقایسه ضرایب همبستگی ایزوترمهای لانگمویرو فرندلیچ نتیجه می گیریم که ایزوترم فرندلیچ درجذب نیکل مطلوبت ر میب اشد و جذب همچنین از سنیتیک درجه دوم تبعیت می کند.