سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر دیزجی – هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک، نادر دیزجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
مریم رشتچی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، بلوار غربی استادیوم آزادی، پژوهشگاه صنعت ن

چکیده:

حذف رنگهای موجود در پسابهای واحدهای رنگرزی، یکی از مهمترین معضلات این واحدها می باشد. امروزه تصفیه این مواد با جاذبهای طبیعی بسیار مورد توجه است. از اینرو در این مطالعه به بررسی جذب سطحی تفالهقهوه به عنوان جاذب رنگ های نارنجی و قرمز پسابهای نساجی پرداخته شده است. تاثیرتغییرات غلظت اولیه محلول در جذب دو رنگ قرمز و نارنجی با مقدار ثابت جاذب بررسی شده است.با افزایش غلظت ماده جذب شونده(رنگهای قرمز و نارنجی) میزان جذب توسط جاذب افزایش می یابد. جاذب تفاله قهوه، رنگ نارنجی را بیشتر جذب می کند. بطوریکه در غلظت۵۰۰ppmاز رنگ قرمز و نارنجی ودر شرایط عملیاتی یکسان، جاذب قادر به حذف ۷۰ در صد رنگ قرمز و ۸۳ در صد رنگ نارنجی است. همچنین نتایج با دو مدل جذب سطحی دما ثابت لانگمیور و فروندلیچ بدست آورده وضرایب مربوطه محاسبه شده است. نتایج به دست آمده بیانگر نزدیکی مدل فروندلیچ به نتایج است