سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه قریب بلوک – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، واحد علوم و
خشایار بدیعی – دانشیار، پژوهشکده صنایع رنگ ایران، تهران
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد، دانشکده معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
رضا مرندی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

جذب سطحی رنگزای بازی قرمز ۴۶ از محلولهای آبی توسط پرلیت مورد مطالعه قرار گرفت. اثر غلظت اولیه رنگزا، زمان تماسpH مقدار ماده جاذب و درجه حرارت روی فرآیند جذب سطحی بررسی شد و شرایط بهینهی آزمایشگاهی تعیین شد. حداکثر رنگبری تحت شرایط خنثی، مخصوصاً درpH=6به دست آمد. درصد حذف رنگزا با افزایش در غلظت اولیه کاهش مییابد. همچنین نتایج نشان میدهد که افزایش درجه حرارت، درصد حذف رنگزا را کاهش میدهد. حداکثر درصد حذفBR46از محلولهای آبی با استفاده از پرلیت خام در شرایطpH=6درجه حرارت۲۵±۱سرعت همزن ۳۰۰دور بر دقیقه، غلظت اولیه رنگزا ۲۵mg/L و برای یک دورهی زمانی همزن ۱۲۰ دقیقه، ۶۶ % بود.