سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهرابعلی قربانیان – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران،
حمزه اسلم بخش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
مهسا سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تهران،
احمد حلاج ثانی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق ایزوترم های تعادلی جذب سطحی سه ترکیب آلی بنزوئیک اسید ، ایندول و کرسول بر روی دو نمونه ی کربن فعال mm 1/2 و mm 2/5 ساخت شرکت Merck Chemicals در دمای اتاق بدست آمدند. سپس در مورد تواناییجداسازی ترکیبات فوق بوسیله جاذبهای مورد نظر بحث شد. نتایج بدست آمده نشان داد که ایندول ، بنزوییک اسید و کرسول به ترتیب تمایل بیشتری برای جذب بر روی کربن فعال از خود نشان می دهند و جاذب با دانه های ریزتر حدود ۶۱ % بیشترجذب میکند. به طور کلی ترکیبی که وزن مولکولی و قطبش پذیری بیشتر و حلالیت کمتری دارد به مقدار بیشتری بر روی کربن فعال جذب می شود و نوع استخلاف قرار گرفته بر حلقه ی بنزنی نقش اساسی در جذب ترکیب بر روی جاذب دارد