سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس اسماعیلی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- گروه پزشکی اجتماعی
سیمین ناصری – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- گروه پزشکی اجتماعی
امیرحسین محوی – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- گروه پزشکی اجتماعی
رضا آتش دهقان – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- گروه پزشکی اجتماعی

چکیده:

جذب یونهای سرب ((+Pb(2) و روی ((+Zn(2) از محلولهای آبی در ۲۷± ۱c بر روی یک نوع پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) در شرایط مختلفی از جمله pH، غلظت اولیه فلزات، مقدار جاذب و زمان تماس، به روش ناپیوسته (Batch) مورد بررسی قرار گرفت. پوکه معدنی طبیعی (خاکستر آتشفشانی) یک نوع کانی معدنی است که عمدتاً در ساختار و ترکیب آن اکسیدهای فلزی وجود دارد. ایزوترمهای جذب به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در روش کیفی از دسته بندی گیل (Giles Classification)، و در روش کمس از ازوترمهای لانگمویر و فروندلیچ استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان می دهند که با افزایش غلظت فلزات درصد جذب کاهش می یابد اما میزان جذب به ازاء واحد وزن جاذب (mg/gr) افزایش می یابد، همچنین زمان به تعادل رسیدن خیلی ک م (۱۰ دقیقه) می باشد و این نشان می دهد که مکانهای جذب به خوبی در دسترس می باشند. درصد جذب یونهای فلزی در pH های پائین بسیار ناچیز و با افزایش pH، افزایش می یابد. آزمایشات نشان می دهند که در شاریط یکسان درصد جذب سرب نسبت به روی بیشتر می باشد.