سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین خاکپور – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرو
حبیب اله یونسی –
مجید محمدحسینی –

چکیده:

دراین مقاله جذب یون سلنیم به وسیله مخمر Sccharomyces cerevisiae تحت تاثیر متغیرهای PH اولیه محلول غلظت اولیه یون فلزی و مقدار بیومس غیرزنده در محلول ابی بررسی شد. تجمع بیولوژیک سلنیم با مخمر مورد نظر برا ارزیابی توان مخمر در حذف فلز شناسایی شد محدوده PH اولیه غلظت یون فلزی و مقدار بایومس غیرزنده مورد استفاده در این تحقیق به ترتیب ۲٫۵۶ تا ۸٫۰۸PH ، ۲۵ تا ۱۵۰ppm و ۰٫۲۵ تا ۱۰g/l بودند نتایج ازمایشهاشرایط مطلوب را در pH 5.08 ، غلظت یون سلنیم را ۱۰۰ppm و مقدار بیومس ۲g/l نشان داد طبق داده های حاصل از مطالعات ناپیوسته حداکثر ظرفیت جذب بیومس برای حذف سلنیم ۷۶٫۶%±۲٫۳۵ بود براساس مشاهدات بیومس غیرزنده Sccharomycescerevisiae جاذبی مناسب برای حذف یونهای سلنیم از محلول ابی است.