سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده خلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی پلیمر- صنایع رنگ
خشایار بدیعی – دانشیار، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشگاه صنایع رنگ، تهران، ایرا
سیدحمید احمدی – دانشیار، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی

چکیده:

جذب زیستی رنگزای اسیدی قرمز ١۴ با استفاده از سرخس زنده آزولای گونه،A. Filiculodesدر یک سیستم ناپیوسته در مدت زمان ٣٣ ساعت، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در سه محیط بمنظور بررسی اثر همزمان نور و گیاه بعنوان جاذب طبیعی برای پنج غلظت اولیه مختلف رنگزای آلی ( ١۵ ۳۰,۴۵,۶۰,۷۵mg/l درزمان های تماس مختلف، در محدوده دمایی۳۰-۲۵دمای محیط) وpH برابر با ٧ انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان از نقش شرایط محیطی و تأثیر قابل قبول این جاذب در حضور نور در رفع آلودگی از پساب کارخانه های نساجی، رنگ و صنایع مرتبط، بخصوص در غلظت های بسیار کم دارد. همچنین افزایش غلظت اولیه رنگزا وزمان تماس، درصد حذف رنگزاAR14توسط جاذب کاهش می یابد