سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ فرخ نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن هاشمی پور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزیتا خسروان – عضو هیئت علمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کر

چکیده:

در این مقاله، نانو تیوب کربن چند دیواره با هیپوکلریت سدیم NaOClاکسید شده است و به عنوان جاذب برای جذب رقابتی یون هایZn+ و ۲ Cu+2از محلول های آبی در سیستم ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج فرآیند اکسید کردن نانو تیوب کربن افزایش ظرفیت جذب را به دلیل گروه های عاملی ایجاد شده بر روی سطح جاذب نشان می دهد. ماکزیمم ظرفیت جذب یون هایZn+ و ۲ Cu+2به ترتیب در حالت جذب تک فلز ۱۰۰ % و ۹۶ % و در حالت جذب رقابتی ۹۸/۵%و ۸۶ % با غلظت اولیه یون فلز ۱۵ میلی گرم بر لیتر می باشد. زمان به تعادل رسیدن فرآیند جذب توسط داده های سینتیکی با غلظت اولیه ۱۵ میلی گرم بر لیتر از یون های فلزی و مقدار جاذب۰/۰۱گرم، ۱۲۰ دقیقه می باشد. اثرpH محلول، غلظت اولیه یون های فلزی، مقدار جاذب و دما بر روی جذب رقابتی یون هایZn+ و ۲ Cu2بررسی شده است.