سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا کشتکار – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمدامین حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

براساس براوردهای موجد درمعادن اورانیوم ساغند یزد منابع با ارزشی ازتوریم نیز وجوددارد بطوریکه بعضی از آنومالی های منطقه درصد توریم درسنگ معدن از اورانیوم نیز بیشتر است توانایی بیومس غیرزنده برای جداسازی و بازیابی توریم از محلولهای آبی دراین مطالعه بررسی شد تاثیر پارامترهای مختلف آزمایشگاهی از قبیل PH اولیه محلول زمان تماس و غلظت اولیه دردمای ثابت ۲۵درجه سانتیگراد و غلظت جاذب ۱G/L برجذب توریم توسط جلبک قهوه ای خلیج فارس که با کلرید کلسیم آمیاش شده است درراکتور ناپیوسته انجام گرفت نتایج تجربی نشان داد که PHبهینه جذب برابر ۳ و زمان تعادل جذب برابر ۶ ساعت می باشد مدلسازی داده های تجربی سرعت جذب نشان میدهد که سینتیک جذب با نتایج حاصل ازمدل شبه درجه دوم مطابقت بیشتری دارد همچنین ایزوترم جذب نیز صحت مدل لانگمویر را درمقابل مدل فرندلیچ تایید می کند.