سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا برزمینی – کارشناس ارشدمهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاووس فلامکی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رحمان محمودی – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

چکیده:

در این مقاله جذب اتیل مرکاپتان در یک محلول نمونه از بنزین با روش ناپیوسته در دمای ۵۲ درجه ساانتیگراد مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور از زئولیت NaX تبادل یون شده با کاتیونهای فلزات واساطه کاه قابلیات تشکیلپیوند با سولفور موجود در سوختها را دارند، استفاده شده است. جهت تبادل یون زئولیت X، کاتیون های نیکل و نقره مورد استفاده قرار گرفتند. سه نمونه زئولیت NaX ، NiX و AgX تهیه و مطالعات بر روی محلولهای نمونه محتویاتیل مرکاپتان انجام شد. در ادامه مدل ایزوترم جذب لانگمویر برای حذف اتیل مرکاپتان از حلال ایزواکتان برای این جاذب ها مورد بررسی قرار گرفت. در بین نمونه های زئولیتی، AgX بالاترین میزان جذب را دارا بود بطوری که ماکزیمم ظرفیت جذب۱۳۳/۵۶۱۶میلی گرم اتیل مرکاپتان به ازای هرگرم جاذب برای این زئولیت بدست آمد