مقاله جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذابیت وب سایت
مقاله تجارت الکترونیک
مقاله نمای سایت
مقاله پیمایش سایت
مقاله محتوی سایت
مقاله قابلیت اعتماد
مقاله متغیر فنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سیدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نمای سایت، پیمایش سایت، محتوی سایت، قابلیت اعتماد و متغیرهای فنی بر جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک پرداخته شد. پرسشنامه ای متشکل از ۲۴ سوال به رویت جمعی از استادان رشته مدیریت و صاحبنظران رشته تجارت الکترونیک رسید و روایی آن اثبات شد. برای اثبات پایایی نیز پرسشنامه میان ۳۵ نفر از نمونه آماری منتخب (مشتریان شرکت هایی که در زمینه وب سایت های تجارت الکترونیک فعال هستند) توزیع گردید و مقدار آلفای کرانباخ بدست آمده، حاکی از تائید پایایی تمامی متغیرها و کل پرسشنامه بود. با استفاده از نرم افزار LISREL تاثیر مثبت و معنی دار متغیرها بجز متغیر پیمایش سایت بر جذابیت وب سایت های تجارت الکترونیک تائید شد و با بکارگیری آزمون همبستگی پیرسون نرم افزار SPSS، رابطه میان متغیرهای مختلف بررسی شد که میان متغیرهای قابلیت اعتماد با نمای سایت با (۰٫۳۲۹-) و قابلیت اعتماد با محتوی سایت با (۰٫۵۴۵-) رابطه معکوس وجود داشت. نتایج سایر روابط موجود میان متغیرها مثبت و معنادار بوده است.