مقاله جدا سازی، شناسایی و بررسی خاصیت آنتاگونیستی باکتری های چشمه آبگرم و اسیدی استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: جدا سازی، شناسایی و بررسی خاصیت آنتاگونیستی باکتری های چشمه آبگرم و اسیدی استان بوشهر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشمه آب گرم
مقاله ترموفیل
مقاله آنتاگونیستی
مقاله باسیلوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی ابراهیمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دمشقیان مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف پور لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه وهدف: هدف از این تحقیق شناسایی و جدا سازی باکتری های ترموفیل از چشمه آب گرم دالاکی واقع در استان بوشهر به روش بیوشیمیایی و ملکولی و بررسی خواص آنزیمی، ضد باکتریایی و ضد قارچی سویه های جدا شده می باشد.
مواد و روش ها: نمونه برداری از سطح آب، لجن و عمق ۱ متری در شرایط استریل انجام شد. نمونه ها به مدت یک هفته گرما گذاری و سپس باکتری های رشد کرده خالص سازی شدند. شناسایی به دو روش بیوشیمایی و ملکولی انجام شد. خواص ضد باکتر یایی علیه باکتری های اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس به روش کدورت سنجی و خواص ضد قارچی براساس قدرت بازدارندگی علیه آسپرژیلوس نایجر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۱۲ سویه(A1-A12)  جدا سازی و خالص سازی شدند. سویه های  %A1,A8,A9,A1120نمک کلرید سدیم را تحمل کردند.سویه هایA1 و A11 توانایی رشد در pH=3-12 و دمای ۵۶-۲۰ در جه سانتی گراد داشتند. نتایج اثر ضد باکتریایی علیه استافیلوکوکوس اورئوس نشان داد که در سویه های A5,A6,A7,A10,A11,A9,A12 با افزایش غلظت عصاره سویه ها از۵% به ۲۰%، خاصیت ضدباکتریایی به صورت معنی دار افزایش یافت.در حالیکه تنها سویه A12 سبب مهار رشد اشرشیا کلی در غلظت ۲۰% شد. موثر ترین سویه علیه قارچ آسپرژیلوس A2و A6 بود.با توجه به توان رشد سویه A11 در طیف وسیع دما،pH  و همچنین ارجحیت توانایی آنتاگونیستی، ترادف ناحیه ۱۶SrDNA مذکور تکتیروتوالی یابی شد. بر این اساس سویه A11 با تشابه ۹۸% باسیلوس سوبتی لیس زیر گونه اسپیززنی NRRL (کد رهگیری lcl|48269) شناسایی شد.
نتیجه گیری: باکتری های ترموفیل به دلیل اثر ضد باکتریایی و ضد قارچی در تحقیقات آینده گزینه مناسبی در زمینه درمان بیماریها و مبارزه میکربی می باشند.