سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سودابه دولتی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه منابع طبیعی و کشا
محسن علمایی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
مجتبی بارانی مطلق – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی گرگان
عرازمحمد نوری راددوجی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

باکتری Azotobacter spp، علاوه بر تثبیت بیولوژیک نیتروژن، مانند دیگر ریزوباکتریهای محرک رشد گیاه (PGPR) تولید انواع فیتوهورمون های محرک رشد گیاهی کرده و توانایی تولید سیدروفور را دارا می باشد. این تحقیق به منظور بررسی پتانسیلهای محرک رشد گیاه در ازتوباکتر به اجرا درآمد. ابتدا برای تهیه جدایههای ازتوباکتر بومی منطقه گلستان نمونهبردای از ریزوسفر سویا در برخی مزارع استان انجام پذیرفت. پس از خالص سازی، آزمون توانایی تولید سیدروفور انجام گرفت. براساس نتایج بدست آمده، از ۲۷ جدایه مورد آزمایش ۱۹ جدایه دارای این توانایی بوده و بیشترین میزان آن در جدایههای Az9 با نسبت قطر هاله بر کلنی ۳۶/۶ در مدت ۷۲ساعت مشاهده شد.