سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فتانه نادری بهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
علیرضا طالبی زاده رفسنجانی – استادیار، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی،
میثم تراب مستعدی – استادیار، پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،
سیدمحمدامین کوچکی محمدپرو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از مقاله ی حاضر، بررسی جذب سطحی یون ساماریم بر روی نانولوله های کربنی چنددیواره اصلاح شده با اسیدنیتریک غلیظ می باشد. تاثیر پارامترهایpHمیزان جاذب و دما در سیستم ناپیوسته مورد مطالعه قرارگرفته است. ایزوترم های جذب از قبیل لانگمویر، فرندلیچ و دوبینین-رادوشکویچ بررسی شده است که مقدار ماکزیمم ظرفیت جداسازیqm)محاسبه شده از مدل لانگمویر برای یون ساماریم۸۹/۲۸mg/gبدست آمد. پارامترهای ترمودینامیکی از قبیل تغییرات انرژی آزاد گیبس، تغییرات آنتالپی و تغییرات آنتروپی در چهاردمای متفاوت تخمین زده شده است که نتایج حاصل نشان دهنده این بود که جذب سطحی یون ساماریم برروی نانولوله های کربنی چند دیواره اصلاح شده، یک فرآیند امکا نپذیر، خود به خودی و گرمازا است