سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید فیض پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، رروه مهندس
حسین علیزاده گلستانی – عضو هیئت ع می، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، رروه مهندسی شیمی، قو
عماد معماریانی – کارشناس ارشد

چکیده:

امروزه فناوری غشایی به دلیل برخورداری از مزایای بسیار در مقایسه با دیگر فناوری های جداسازی، جایگاه ویژهه ای در نژنایم ملف ژی ایژدا نموده است و غشاء مایم به عنوان یکی از اربازه ترین روش های جداسازی است که در حدود ۰۳ سال است که به طور جدی مورد مطالعه قژرار ررففژه است و با توجه به ایشرفت فراوان آن در دو دهه اخیر در ننایم ملف ی اسففاده شده است. هزینه کم، نگهداری آسان، مصرف کم انرژی و بهره بژرداری آسان افزایش مقیاس کار از جم ه مزایای غشاء مایم در مقایسه با سایر فرآیند های جداسازی مژی باشژد و یکژی از کژاربرد هژای مهژم غشژا ء مژایم در جداسازی و بازیابی ف زات می باشد و یکی از یون های ف زی که باعث سلفی آب می شود کاتیون ک سیم می باشد در این اهوهش کاتیون ک سیم توسط غشاء مایم با لکی از آب جدا شده است و در نفیجه سلفی آب کاهش یاففه و مهم ترین محدودیت غشاء مایم عدم اایداری طولانی مدت آن می باشد