سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
زهرا معتمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه مهندسی شیمی

چکیده:

نقره بطور کمی به وسیله ۲-مرکاپتو بنزوتیازول روی میکروکریستالهای نفتالین در محدوده PH برابر با ۰/۵ تا ۶ از حجم بزرگی از محلولهای آبی پیش تغلیظ شد و بعد از صاف کردن توده جامد کمپلکس نقره و نفتالین ۵mL دی متیل فرمامید حل و یون فلزی با FAAS اندازه گیری شد نقره می تواند به طور کمی روی ۲- مرکاپتو بنزوتیازول ثبت شده روی میکروکریستالهای نفتالین پرشده در ستون جذب شده و سپس اندازه گیری شود حد تشخیص براساس سه برابر انحراف استاندارد شاهد ۰/۰۱۸mgl-1 برای نقره به دست آمد انحراف ا ستاندارد نسبی ۰/۹ درصد برای ۱۰ بار اندازه گیری ۰/۱mgl-1 نقره گزارش شد. این روش بطور موفق برای اندازه یگری نقره درنمونه های گوناگون آب و نمونه فیلم رادیولوژی به کار برده شد.