سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رئوف مازندرانی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
محمدباقر باقریه نجار – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
مهناز اقدسی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
هوشنگ علیزاده – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

چکیده:

مهندسی ژنتیک یکی از عمده راه‌های افزایش عملکرد گیاهان در مقاومت به انواع تنش‌های محیطی است. در این میان شناسائی و انتقال این ژن ها به گیاهان زراعی با پروموتر القائی تنش، می تواند موجب افزایش تحمل گیاهان به تنش شود. ژن RD29A دارای پروموتر القاشونده به تنش می باشد که در صورت جداسازی و اتصال آن به ژن های بیان شونده در تنش، می توان رشد مطلوبتری را در گیاهان مشاهده نمود. در این تحقیق از گیاهان پنج هفته‌ای آرابیدوپسیس، DNA استخراج گردید و توسط پرایمرهای اختصاصی، پروموتر آن تکثیر شد. بعد از تخلیص و برش با آنزیم های محدود کننده HINDΙΙΙ و XBA1، در پلاسمید PBluescript کلون گردید. از این پروموتر کلون شده می‌توانیم برای اتصال به انواع ژن‌های القاشونده به تنش محیطی استفاده کرد.