سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فوزیه عباسی – نجف آباد، دانشگاه پیام نور، گروه زیست شناسی(علوم گیاهی)
شعبان شفیع زاده – اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی
شکوفه انتشاری – نجف آباد، دانشگاه پیام نور، گروه زیست شناسی(علوم گیاهی)

چکیده:

میکوریزا تجمع همزیستی قارچ با ریشه گیاهان میباشند. احتمالا تمام بازدانگان و ۸۵ درصد نهاندانگان برای بقاء خود به مایکوریزا نیازمندند. در این مطالعه از مناطق: اصفهان، آران و بیدگل کاشان و حاشیهی زاینده رود نمونه های خاک و ریشهی صنوبر گونههای پده، سپیدار و شالک جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید و کار استخراج اسپور از خاک و رنگ آمیزی ریشه و مطالعهی میکروسکوپی جهت شناسایی جنس و گونههای اندومیکوریزا در صنوبر صورت گرفت. کار شناسایی با استفاده از کلیدهای اینترنتی و کتابهای منبع جنس و گونهی اندومیکوریزا صورت گرفت. در این بررسی ۲۲ جنس گلوموس، ۱۱ گونه از این جنس و ۳ مورد اسپوروکارپ، ۵ مورد جنس ژیگاسپورا، ۵ مورد جنس آکلوسپورا، یک مورد جنس پاراگلوموس، یک مورد جنس اینتروفوسپورا و ۱۵ مورد وزیکول شناسایی شد. در میان جنسهای شناسایی شده در ریزوسفر و ریشه صنوبر جنس Glomus بیشترین فراوانی را دارا بوده و جنسهای Archaeospora و Scutellospora مشاهده نشد