سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه سرابی جماب – دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی
فخری شهیدی –
احمدرضا بهرامی –
سیدعلی مرتضوی –

چکیده:

کشمش با توجه به امکان آلودگی به انواع قارچها درمرحله قبل از برداشت برداشت و فراوری از جمله فراورده هایی می باشد که مستعد تولید توکسین های قارچی نظیر آفلاتوکسین و اکراتوکسین است از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی فلور قارچی ارقام عمده کشمش در خراسان رضوی پلویی پیکامی و تیفی است به منظور جداسازی و شمارش فلور قارچی از چهار محیط کشت YGC ، PDA ، CA DG18 استفاده گردید نتایج آماری نشان داد که آلودگی قارچی نمونه های کشمش تیفی بیش از دیگر نمونه ها بود همچنین روش خشک کردن تاثیر معنی داری درمیزان الودگی قارچی نداشت پس از خالص سازی ایزوله های جداشده شناسایی جدایه های حاصل به روش ماکروسکوپ و میکروسکوپی انجام شد براساس نتایج بدست آمده جنسهای آسپرژیلوس پنی سیلیوم آلترناریا و رایزوپوس به ترتیب فراوان ترین قارچهای جداشده از نمونه های کشمش بودند.