سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

پرویز سلیمانی – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد تجزیه های دستگاهی، بخش اسپکتروسکوپی ملکولی
مریم قائدیان – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد تجزیه های دستگاهی، بخش اسپکتروسکوپی ملکولی
وحید صمیمی – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد تجزیه های دستگاهی، بخش اسپکتروسکوپی ملکولی
رضا اکبری راد – پژوهشگاه صنعت نفت، واحد تجزیه های دستگاهی، بخش اسپکتروسکوپی ملکولی

چکیده:

ترکیبات الماس واره سبک ( آدامنتان، دی آمنتان، تری آمنتان ) و مشتقات متیل و اتیل آنها در میعانات گازی کشور مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفتند . نانوساختار بودن این مواد هویت جدیدی به آنها بخشیده است . مهمترین نقش این ترکیبات را می توان آجرهای ساختمانی را تصور نمود . اصلی ترین منابع استخراج ترکیبات الماسواره مخازن نفت و گاز و ذخایر هیدروکربنی می باشد .
نمونه های میعانات گازی از مناطق مختلف ( از جمله گنبدلی، پارس جنوبی، مزدوران و شوریجه ) فراهم گردید، سپس مراحل کروماتوگرافی ستونی، فرآیند با اوره , استخراج و تهیه برشها و نهایتا " آنالیز آنها بکمک دستگاه GC/MS و بکارگیری تکنیک یون انتخابی (SIM) صورت گرفت .
ترکیبات الماس واره های سبک و مشتقات آنها با مقایسه طیف جرمی ، زمان بازداری و الگوی مشاهده یون انتخابی ترکیبات استاندارد (Authentics) و همچنین به طور تجربی ) tentatively) مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت . غلظت تقریبی ترکیبات الماس واره با محاسبه مساحت هر پیک مشخص گردید که در محدوده ppm 0/07 تا۸۵ / ۴ گزارش شده است . شاخص بازداری (Retention Index) هر یک از ترکیبات شناسایی شده بکمک سری همولوگ هید روکربنهای نرمال روی ستون کروماتوگرافی گازی CPSIL-8CB محاسبه و در جداول مربوطه گزارش گردیده است .