سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیامک علیزاده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
صولت اسلامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
رضا معصومی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور

چکیده:

پروبیوتیک ها بعنوان مکملهای غذایی میکروبی زنده که از طریق تقویت تعادل میکروبی روده بطور سودمندمیزبان را تحت تاثیر قرار میدهند تعریف شده اند.محصولات لبنی در میان بهترین حاملهای غذایی پذیرفته شده برای کشت های پروبیوتیک قرار گرفته اند . ۲۵ سویه لاکتوباسیلوس با استفاده از محیط کشت MRS آگار وگرمخانه گذاری در ۳۷ درجه سانتیگرادبه مدت ۷۲ ساعت از محصولات لبنی جداسازی و درشرایط آزمایشگاهی برای خصوصیات پروبیوتیکی ازقبیل مقاومت به اسید وتحمل نمکهای صفراوی ارزیابی شدند. تستهای مورفولو ژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای شناسایی ایزوله ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد از ۲۵ ایزوله جداسازی شده بعد از غربالگری اولیه در (PH,3)21 ایزوله رشد خوبی در شرایط اسیدی (PH,2.5) داشت. همه ایزوله های مقاوم به اسید مقاومت خوبی به نمکهای صفراوی نشان دادند در نهایت ایزوله ها در گروههای لاکتوباسیلوس کازئی ؛ لاکتوباسیلوس فرمنتوم؛ لاکتوباسیلوس سیک ؛ ژیلیس قرار گرفتند.مقاومت بالا به اسید ونمکهای صفراوی، پیشنهاد می کند که محصولات لبنی Ĥ لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس سنتی غیر پاستوریزه این مناطق به عنوان منابع طبیعی لاکتوباسیلوس های با پتانسیل پروبیوتیکی است که میتواند بعنوان افزودنی در توسعه محصولات لبنی استفاده شود. تحقیقات بیشتر به منظور بررسی بقاء و سودمندی سویه ها در فرایند هضم و گوارش درمیزبان انسانی مورد نیاز است.