سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مژگان حیدرپور – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی کشاورزی
علی قرشی – پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
فهیمدخت مختاری – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پژوهشکده غذایی کشاورزی
سعید میردامادی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

بیفیدوباکتریوم ها از مهمترین گون ههای پروبیوتیکی شناخته شده هستند و امروزه تلاش های وسیعی در جهت جداسازی این باکتریها از منابع مختلف جهت استفاده از آنها در محصولات غذایی در حال انجام است، هدفاز این مطالعه جداسازی بیفیدوباکتریو مها از محصولات لبنی بومی بوده است. در این تحقیق با استفاده از محیط های کشت اختصاصی، آزمون انحصاری فروکتوز ۶ فسفات فسفوکتولاز و مقاومت به میوپیروسین ما قادر به جداسازی ٣٧ ایزوله باکتریایی به عنوان بیفیدوباکتریوم از محصولات لبنی بومی شدیم .به علاوه در این تحقیق به طور ه م زم ان ب ا اس