سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده قجر – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و من
حسن سلطانلو – استادیار گروه علوم اصلاح نبات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کش
سیده ساناز رمضانپور – دانشیار گروه علوم اصلاح نبات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشا
سارا خراسانی نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

شوری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده در بیش از ۳۳ درصد زمین های زراعی است. شناسایی ساز و کار های مولکولی که در پاسخ گیاهان به شوری دخیل است می تواند به بهبود منابع ژنتیکی در اصلاح گیاهان کمک نماید. نعناع فلفلییک گیاه دارویی و معطر است که میزان روغن های ضروری موجود در آن تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. تکنیک cDNA-AFLP برای شناسایی برخی ژن های افتراقی پاسخ دهنده به تنش شوری در این گیاه به کار گرفته شد. این۱۳۰ میلی مول در لیتر ،۱۰۰ ،۳۰ ، آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار و سطوح ۰ NaCl انجام پذیرفت. RNAاستخراج و رشته اول cDNA با استفاده از آنزیم رونوشت بردار معکوس ساخته شد و رشته دوم از روی رشته اول با استفاده از آنزیم DNA پلیمراز ساخته شد. cDNA دو رشته ای با آنزیم های برشی PstI و TaqI هضم شد. تکثیر اولیه قطعاتcDNA برش یافته صورت پذیرفت و تکثیر ثانویه با استفاده از آغازگرهای انتخابی با دو نوکلئوتید اضافی انجام شد. محصولاتPCR روی ژل پلی آکریل آمید ۳% جداسازی و باندهای دارای بیان افتراقی از ژل بریده شده و DNA آن تحت همان شرایطتکثیر ثانویه تکثیر شد. DNA های تکثیر شده در باکتری E.coli و با استفاده از کیت کلون جت همسانه سازی و سپس توالی یابی شدند. توالی های حاصل با استفاده از BlastX مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ژن های جداسازی شده در سه گروه ژنی انتقال سیگنال، ژن های ساختاری و پروتئین های دفاعی گیاه طبقه بندی می شوند