سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا فلاح – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آب و خاک، تهران
محمدرضا ساریخانی – عضو هیات علمی گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمدطاهر نظامی – عضو هیات علمی گروه خاک شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

آلودگی نفتی منابع طبیعی یکی از مشکلات عمده تهدیدکننده محیط زیست و همچنین بهداشت عمومی است . روش تجزیه زیستی و استفاده از باکتریها در جهت رفع آلودگیهای نفتی روشی کمهزینه و سازگار با محیط زیست میباشد، تا بتوان محیط پایداری را رقم زد و چرخه تولید را سالم نگه داشت. بر این اساس در این مطالعه ۱۹ سویه باکتری گرم منفی به نامهای ۱۹ – PDB1 از نمونه خاک آلوده به مواد نفتی در منطقه بوشهر جداسازی شد. این باکتریها قادر بودند ترکیبات نفتی همانند گازوئیل را به نحو موثری معدنی نمایند . کار آیی این سویهها در ارلنهای حاوی محیط کشت مایع حداقل، با حذف هر گونه منبع کربن و استفاده از گازوئیل به عنوان منبع کربن و انرژی ، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با اعمال ۲ تکرار بررسی شد. در این مطالعه کدروت سنجی در طول موج nm 600 در زمانهای ۰، ۴۸ ، ۱۶۸ ، ۲۱۶ و ۳۱۲ به عنوان شاخص رشد باکتری و تجزیه گازوئیل توسط باکتری اندازهگیری شد . نتایج آنالیز آماری نشان داد که فاکتورهای آزمایشی از قبیل باکتری، زمان و اثر متقابل آنها در سطح ۱ درصد معنیدار میباشد. مقایسات میانگین به روش دانکن نشان داد که از بین سویههای باکتری، سویه PDB19 اختلاف معنیداری از لحاظ تجزیه گازوئیل با سایر سویه ها دارد و با گذشت زمان (قرائت پنجم) تجزیه گازوئیل کاملتر انجام میشود، نتایج اثر متقابل باکتری و زمان نیز موید این موضوع بود