سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا صفاهیه – هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، گر
فاطمه شاه علیان – کارشناس ارشد بیولوژی دریا-آلودگی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمش
فاطمه موجودی – کارشناس ارشد بیولوژی دریا-آلودگی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمش
نگین سلامات – هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، گر

چکیده:

به علت خواص سمیت، سرطان‌زایی و جهش‌زایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای، سرنوشت این مواد در طبیعت یکی از بزرگترین نگرانیهای محیط زیست محسوب میشود. یکی از مؤثرترین راههای حذف این آلاینده‌ها از محیط زیست استفاده از روش‌های بیولوژیکی است که از توان ریز جانداران در تجزیه آن‌ها استفاده می‌شود‌. از این رو تجزیه باکتریایی این ترکیبات به عنوان فرایند اصلی تجزیه مورد توجه قرار گرفته است. به طور معمول میکروارگانیسم‌هایی که قادر به تجزیه هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقهایاند، در خاک و رسوبات آلوده به این ترکیبات هستند. در این تحقیق به منظور مطالعات تجزیه زیستی از سطح رسوبات آلوده به نفت سواحل شمال غربی خلیج فارس نمونه برداری شد. پس از غنیسازی و انجام آزمایشات معمول میکروبیولوژی گونه‌ای باکتری با توان تجزیه نفتالن و آنتراسن جداسازی و با بررسیهای ظاهر کلنی و خصوصیات میکروسکوپی آن و انجام آزمون‌های بیوشیمیایی شناسایی شد. نتایج تست‌ها نشان داد که باکتری فوق متعلق به گونه سودوموناس استوتزری می‌باشد. به منظور ارزیابی رشد باکتریایی حین تجزیه ترکیبات آروماتیک چند حلقه‌ای (نفتالن و آنتراسن) دانسیته نوری آن‌ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در ۶۰۰ نانومتر اندازه‌گیری و منحنی رشد باکتری‌ها رسم گردید. رشد این باکتری در محیط کشت پایه معدنی حاوی نفتالن یا آنتراسن به عنوان تنها منبع کربن و انر‌ژی موجب کدورت محیط کشت شد. از این رو باکتری فوق با مصرف و تجزیه سوبسترا و استفاده از منبع انرژی آن رشد کرده است. همچنین بر اساس آزمایشات این باکتری از رشد خوبی در محیط حاوی هیدروکربن‌های مذبور برخوردار بود. به طور کلی یافته‌ها نشان می‌دهد که باکتری فوق می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی‌های نفتی این منطقه داشته باشد.