سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه موجودی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا – آلودگی دریا – دانشگاه علوم و فنون د
زهره روستان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا – آلودگی دریا – دانشگاه علوم و فنون د
علیرضا صفاهیه – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ،دانشکده علوم دریایی

چکیده:

به علت خواص سمیت ، سرطان زایی و جهش زایی هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقه ای ، سرنوشت این مواد در طبیعت یکی از بزرگترین نگرانیهای محیط زیست محسوب می شود. از این رو تجزیه باکتریایی این ترکیبات به عنوان فرایند اصلی تجزیه مورد توجه قرار گرفته است. میکروارگانیسمهایی که قادر به تجزیه هیدروکربن های آروماتیک چند حلقهایاند ، به طور معمول در خاک و رسوبات آلوده به این ترکیبات هستند. روش : پس از نمونه برداری از رسوبات الوده حوزه شمال غرب خلیج فارس باکتریهایی که قادر به تجزیه نفتالین یا فنانترن بودند، جداسازی و خالص سازی شدند. باکتریها بر اساس تست های بیوشیمیایی و کتاب راهنمای سیستماتیک برگی شناسایی شدند.به منظور ارزیابی رشد باکتریایی حین تجزیه ترکیبات اروماتیک چند حلقه ای دانسیته نوری آن ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در ۶۰۰ نانومتر اندازه گیری و منحنی رشد باکتری ها رسم گردید. یافته ها : دو گونه باکتریایی ۳۰ MB و Z7 که به ترتیب قادر به تجزیه نفتالین و فنانترن به عنوان تنها منبع کربن بودند، جداسازی شدند. نتایج تست های بیوشیمی نشان داد که این دو باکتری از سویه های سودوموناس آئروژینواز هستند. همچنین آزمایشات ثابت کرد که آنها از رشد خوبی در محیط حاوی هیدروکربن های مذبور برخوردار بودند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد این ایزوله ها می توانند برای تجزیه زیستی سایت های آلوده به ترکیبات آروماتیک مناسب باشند.