سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد شاهین کلیبر – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
قربانعلی نعمتزاده – استاد ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
سید حمیدرضا هاشمی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری ساری
حسین عسکری – استادیار گروه بیوتکنولوژی ، دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

شوری یکی از فاتورهای غیر زیستی است که محدود کننده توزیع جغرافیایی گیاهان بوده و تاثیرات منفی بر تولیدات محصولات زراعی دارد . از جمله واکنش های گیاهان در برابر تنش شوری تولید اسمولایتهای سازگار مانند گلایسین بتائین می باشد که آنزیم Betaine aldehyde dehydrogenase (BADH) کلیدی ترین آنزیم در مسیر ببوسنتز این اسمولایت است. در این تحقیق جهت جداسازی بخشی از ژن BADH از هالوفیت Aeluropus littoralis به منظور طراحی پرایمر های Real time و آنالیز بیان ژن، گیاهان هم خانواده این هالوفیت مورد آزمون همردیفی قرار گرفتند و از بخش های حفاظت شده با استفاده از نرم افزار Oligo پرایمرهای دجنره طراحی شد، که در نهایت قطعه ای به طول ۷۹۱ جفت باز را تکثیر کرد که آنالیز Blast این ژن رد بانک اطلاعاتی NCBI صحت تکثیر ژن BADH را تایید کهرد . آنالیز بیان ژن BADH نشان داد که با افزایش سطوح شوری تظاهر این ژن نیز در اندام های هوایی هالوفیت A. littoralis افزایش یافت که نشان دهنده نقش کلیدی این اسمولایت در القاء تحمل شوری در این هالوفیت می باشد که میزان بیان این ژن در سطوح بالای شوری بسیار بیشتر از میزان بیان در گیاهان شاهد بود .