سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد مجلسی کوپایی – مؤلف، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکدهی مهندسی
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکدهی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزی
محمدرضا رضایی – استاد، دانشگاه صنعتی کرتین، دانشکدهی مهندسی نفت
نادر فتحیان پور – استاد، دانشگاه صنعتی کرتین، دانشکدهی مهندسی نفت

چکیده:

یکی از گامهای اولیه برای مدلسازی، تخمین و یا هرگونه ارزیابی مخازن، بررسی طبقات و ساختارهای زمینشناسی است. در مراحل ابتدایی اکتشاف نفت، چاههای اکتشافی معمولاً بدون نمونهگیری حفر میشوند؛ ازاینرو تعیین طبقات و خواص متفاوت در عمق، باتوجهبه اطلاعات چاهنگارهای پتروفیزیکی و سایر چاههای شناختهشده در آن میدان نفتی تعیین میشوند. روشهای گوناگونی جهت تفکیک ساختارها از اطلاعات چاهنگاری بهکار میروند؛ روش تبدیل موجک پیوسته یکی از روشهای نوین، کمهزینه و سریع است که بر اساس خواص فرکانسی نگارهای بهدستآمده بنا نهادهشدهاست.در این مقاله از دادههای نگارهای سونیک و گامای چهار چاه مغزهگیری شده درمنطقهی کلیف هد واقع در غرب ناحیهی پرت استرالیاجهت جداسازی سازندها استفاده شده است. پس از آمادهسازی دادهها از آنها تبدیل موجک پیوسته گرفتهشد، سپس با محاسبهی انرژی سیگنال، در فرکانسهای متفاوت سازندها از یکدیگر تفکیک شدند. نتایج بهدست آمده با دادههای زمینشناسی و نمونههای بهدست آمده مقایسه شدند؛ این روش نوین توانست تفکیکی با تأیید بیش از ۸۰ % دادههای مغزه را ایجاد کند