سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه سرابی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مهدی پورامیر – گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل
آسیه خلیل پور – گروه بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

گیاه تلکا Pyrus biossierana Buhse ( درجنگلهای شمال ایران به فراوانی یافت می شود دمگل، برگ و پوست برخی از گیاهان جنس Pyrus حاوی مقادیری از یک فنل گلیکوزید به نام آربوتین می باشدهدف ازاین مطالعه تهیه جزء های مختلف از عصاره برگ تلکا و ارزیابی میزان آربوتین و فعالیت آنتی اکسیدانی آن بود عصاره برگ تلکا تهیه شد و با استفاده از ستون سیلیکاژل و حلالهای مختلف nهگزان دی اتیل اتر و متانول جزء ها جدا شدند. برگ درخت تلکا با حلال متانول عصاره گیری و برای این کار ابتدا ستون کروماتوگرافی با سیلیکاژل پرنموده بعد مقدار ۰/۳ گرم از عصاره را در بالای ستون قرار داده و توسط حلال فاز متحرک جداسازی آغاز شده ند اندازه گیری آنتی اکسیدانی به روش FRAP Ferric Reducing Antioxidant Power و تعیین مقدار آربوتین به روشهای HPLC High Performance Liquid Chromatography انجام شد. همچنین برای سنجش میزان اکسیداسیون لیپیدی حاصل از اثر رادیکال آزاد برلیپیدها از تست TBARS استفاده شد. دراین تحقیق مشخص شد که جزهای مربوط به حلالهای دی اتیل اتر و متانول دارای فعالیت آنتی اکسیدانی شاخص بوده ولی اثر آن برپراکسیداسیون لیپیدها در شرایط آزمایش مشاهده نشد.