سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده حدادسبزوار – دانشگاه آزاد اسلامی قم
محبوبه نخعی مقدم –
محمدرضا ذوالفقاری – دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده:

ریزوبیوم ها گروهی ازباکتریها با توانایی تثبیت ازت هستند که باعث تقویت خاک کشاورزی می شوند دربسیاری از اراضی نیمه خشک و شور به دلیل کمبود عناصر و به ویژه نیتروژن تولید محصول کاهش می یابد باتوجه به اینکه سویه هایی از ریزوبیوم ها دردمای بالا و غلظت بیشتر نمک توانایی حیات دارند برآن شدیم تا پس از جداسازی سینوریزوبیوم ملیلوتی بومی درناحیه خلجستان قابلیت تحمل غلظت های مختلف نمک و دامنه حرارتی رشد آنها را بررسی کنیم باکتری ها از گیاهان یونجه درحومه خلجستان دراستان قم جدا و با آزمایشات بیوشیمیایی شناسایی شدند ازمون گره زایی درلوله حاوی آگار انجام شد سپس جدایه ها برروی (Yeast extract manitol agar YEM دردماهای ۲۸و۳۷و۴۰ درجه سانتیگراد کشت شدند. نتایج نشان داد که برخی از سینوریزوبیوم های جداشده از نواحی خلجستان توانایی تحمل غلظت ۳درصد و درجه حرارت ۴۰درجه را دارند و این سویه ها پتانسیل استفاده به عنوان کود بیولوژیک را درمناطق گرم و شور میتوانند داشته باشند.