سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه علی آبادی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه محیط زیست، مرکز بین المللی ع
ستار قادر – استادیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهای حذف سلنیم از لجن آندی در شرایط اتمسفریک، استفاده از لیچینگ با اسید می باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط بهینه بازیابی سلنیم بدست آوردن سینتیک این لیچینگ مدنظر قرارگرفته شده است. برای لیچینگ،۶۰ ، سلنیم از لجن آندی از اسید نیتریک استفاده شد و به منظور بررسی سینتیک، داده های سینتیکی در چهار دمای ۹۰ ۴۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد و در دو غلظت ۴ و ۲ مولار به دست آمد. بدین صورت که غلظت سلنیم در زمانهای مختلف درمحلول لیچینگ اندازهگیری شد. لجن آندی به صورت پودر میباشد که در اسید نیتریک حل میشود. بنابراین مدل سازی این فرایند بر اساس واکنشهای غیر همگن جامد-مایع انجام شد و این مدل با دادههای آزمایشگاهی تطابق داده شد. بنابراین در این تحقیق پارامترهایی نظیر دما، زمان و غلظت اسید نیتریک به عنوان پارامترهای مؤثر بر لیچینگ بررسی شد ومشاهده شد که لیچینگ سلنیم و منطبق بر مدل ترکیبی استوکس است