سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هومن داداش زاده اهری – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
پیمان افضل – عضو هیات علمی گروه مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر
نعمت ا…. رشید زاده عمران – عضو هیات علمی بخش زمی نشناسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه تفکیک وشناسایی رگه های پرعیار از کم عیار در کانسارهای رگه ای از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر بویژه در مورد کانسارهای رگه ای طلا ،که تغییرات عیار درحد بسیار ناچیز هم در خور توجه است، از ضرویات مهم و غیر قابل چشم پوشی در اکتشاف و تخمین ذخیره این تیپ کانسارها به حساب می آید. در این پژوهش، از روش فرکتالی عیار- حجم در تفکیک رگه های پرعیار از کم عیار درکانسارطلای کوهزایی قلقله کردستان، که در زون دگرگونی- ساختاری سنندج – سیرجان قرار دارد، استفاده شده است. بر اساس این روش، جوامع عیاری کم، متوسط، پرعیار و غن یشده از سنگ دیواره باطله تفکیک گردیدند. در این پژوهش، مدلهای سنگ شناسی محدوده کانسار و رگ ههای حاوی کانی سازی طلا، بر اساس داده های حاصل از عملیات اکتشافی، تهیه شده و با استفاده از ماتریس logratio میزان تطابق بین رگه های گوناگون طلا با واحدهای سنگی میزبان بدست آمد. نتایج نهایی حاصل نشانگر این مطلب است که حجم بخشکانسنگ غنی شده و پرعیار بسیار کم بوده و بیشترین حجم کانه سازی طلا در کانسنگ های با عیار کمتر از ppm 3/98 یعنی در بخشهای با عیار کم و متوسط، م یباشد. همچنین، واحدسنگی دربرگیرنده رگه های غنیشده، پرعیار و متوسط در کانسار ازنوع کلریت شیست ودر بخشهای کم عیاربیشتر ازنوع گرانیت میلونیتی و فیلیت میباشد. این واقعیت می تواند بعنوان یک الگو در ارزیابی ذخائر طلای کوهزایی در محدوده سقز- سردشت و به تبع آن بخشهایی از زون سنندج – سیرجان که از نظر زمین شناسی با یکدیگر تشابه دارند مورد توجه قرار گیرد.