سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا حق نظرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محمدنادر لطف اللهی – اعضا هیئت علمی دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل –
مجید رحمانی عدل –

چکیده:

دراینتحقیق داده های تعادلی مایع – مایع برای جداسازی تولوئن از هپتان به وسیله حلال اتیلن گلایکول وحلال ترکیبی اتیلن گلایکول –N + فرمیل مورفولین دردمای ۳۰۳/۱۵ کلوین و فشار اتمسفریک اندازه گیری شده است با استفاده از اطلاعات تعادلی بدست امده ضریب گزینش پذیری و ضریب توزیع برای هر دو سیستم محاسبه شده است و از مقایسه آنها مشخص شد که اتیلن گلایکول به عنوان حلال خالص دارای ضریب گزینش پذیری بالاتری می باشد ولی درعوض حلال ترکیبی اتیلن گلایکول –N + فرمیل مورفولین دارای ضریب توزیع بالاتری میباشد که باعث کاهش حجم حلال مصرفی می شود از داده های تعادلی بدست آمده باری بهینه کردن پاارمترهای برهمکنش دو معادله NRTL . UNIQUAC استفاده شده است نتایج حاصل از پیش بینی توسط این دو معادله انطباق خوبی با داده های آزمایشگاهی دارد همچنین ریشه میانگین مربعات انحراف rmsd برای مدل UNIQUAC برابر ۰/۰۱۵۸ و برای مدل NRTL برابر ۰/۰۱۶۰ می باشد.