سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی حسنلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
فروزان قاسمیان رودسری – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

فلزات سنگین اثرات زیان آوری بر محیط زیست دارند و با تجمع در زنجیره غذایی مشکلات عدیده ای را برای انسان ها وحیوانات به وجود می آورند. جهت پاکسازی این فلزات از پساب ها و فاضلاب، هنگامی که غلظت آنها در حد خیلی پایین باشد،بدلیل کارایی کمتر روش های فیزیکی و شیمیایی، از روش های بیولوژیکی استفاده می کنند. برخی از باکتری های که در نقاط آلوده به این فلزات زندگی می کنند به تدریج با این آلاینده ها سازگاری یافته و به آنها مقاومت پیدا کرده اند. در نتیجه آستانه تحملسمیّت بالاتری نسبت به سایر گونه های باکتریایی بدست آورده اند. در این پژوهش به منظور شناسایی گونه های باکتریایی مقاومجاذب سرب، تعداد ۲۲ نمونه از پساب و خاک های آلوده به سرب از جنوب شهر زنجان و منطقه انگوران )انتخاب این مناطق به دلیل واقع شدن کارخانه های تغلیظ سرب و تولید روی می باشد( جمع آوری گردید. میزان MIC1 )حداقل غلظت مهار کنندهرشد( در باکتری های جدا شده از نمونه های پساب و خاک با کشت بر روی محیط LBA2 حاوی غلظت های ۲۲۲ تا ۰۲۲۲میلی گرم درلیتر نیترات سرب مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بررسی مقاومت نشان داد سویه های جدا شده باکتریایی که با p1 ، P6 ، P8 و P10 نام گذاری شدند، تا میزان ) MIC 2222 میلی گرم در لیتر و سویه ) P11 تا ۰۲۲۲ میلی گرم در لیتر مقاومت به نیترات سربΙΙ( دارند.