سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد رشیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
فروزان قاسمیان – دکتری ژنتیک مولکولی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان
ابراهیم ولی پور – کارشناس ارشد زیست سلولی مولکولی مربی گروه زیست شناسی دانشگاه زنجان
رضا فتوت – دکتری ژنتیک بیومتری استادیار گروه زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

کلروپیریفوس یکی از ترکیبات ارگانوفسفره بوده که بطور وسیعی در کشاورزی به عنوان حشره کش مورد استفاده قرار می گیرد که موجب غیر فعال شدن آنزیم کولین استراز شده و مانع انتقال پیام عصبی می شود. به منظور بررسی تجزیه زیستی آن، نمونه های خاک از مناطق با سابقه آلودگی به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان انتقال داده شده و پس از عصاره گیری، از محیط پایه نمکی (MSM) غنی شده با mg/l100 کلروپیریفوس به عنوان منبع کربن، برای جداسازی سویه های دارای توانایی تجزیه سم استفاده گردید. نمونه ها درشیکر انکوباتور با دمای Cº۳۷ و دور rpm230 قرار گرفتند. سویه ی بدست آمده قادر به تشکیل کلنی در محیط MSM غنی شده با mg/l 200 کلروپیریفوس بود. برای تایید تجزیه، از رسم منحنی رشد توسط اسپکتروفتومتری و آنالیز محیط کشت توسط طیف سنجی FT/IR استفاده شد. با توجه به این یافته ها احتمال می رود از سویه باکتریایی جدا شده بدلیل توانایی در استفاده از این سم به عنوان منبع کربن برای رشد ، بتوان در پاکسازی مناطق آلوده بهره برد.