سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
سید منصور میبدی – استادیار میکروبیولوژی،گروه میکروبیولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
سید محمد موسوی – استادیار شیمی،گروه بیوتکنولوژی،دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه تربیت

چکیده:

کاهش محتویات گوگرد مرتبط با مواد آلوده کننده SO2 که ازاشتعال سوخت های فسیلی آزادمیشود ضروری می باشدحذف زیستی ترکیباتگوگرد آلی مشکل میب اشد زیرا پیوند C-S درگوگرد آلی خیلی محکم ودرترکیب کامل با سوخت فسیلی می باشد حذف زیستی تحت شرایط ملایم موثر بوده میتواند گوگرد را از ترکیبات آلی بدون شکستن اسکلت کربنی حذف نمایدباکتری گوگردزدایی که از دی بنزوتیوفن به عنوان منبع گوگرد استافده می کند از آب خروجی معدن هشونی کرمان جدا شد سنجش محصولات نهایی حاصل گوگرد زدایی ۲-هیدروکسی بی فنیل توسط این باکتری به وسیله رنگ سنجی اسپکتروفتومتری Gibb’s reagent ( ٚ HPLCانجام شد این باکتری روی دی بنزوتیوفن دی بنزوتیوفن سولفون و ۲۰ هیدروکسی بی فنیل بهعنوان منبع کربن رشد نمی کند گوگردزدایی این باکتر یدرفاز رشد افزایش یافته ودرفاز سکون کم می شود تولید ۲-هیدروکسی بی فنیل ۲-HBP می تواند به عنوان متابولیت نهایی برا یاین باکتری جداشده درمحیطهای حاوی دی بنزوتیوفن DBT و دی بنزوتیوفن سولفون DBTIO2 باشد باکتری با قابلیت فنوتیپی گوگردزدایی از دی بنزوتیوفن DBT جداسازی شد.