سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن مهدی پور قاضی – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد محب – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مطالعه ایزومرهای زایلین با فرایند تراوش تبخیری و با استفاده از غشاهای زئولیتی B-MFI سنتز شده جداسازی گردیدند درابتدا با جانشینی هم ریختی عنصر بور درساختار زئولیت mfI و با استفاده از گرمایش مایکروویو پودرزئولیتی تهیه شده این پودر با روش پوشش عمقی روی پایه آلومینا جوانه نشانی شده و با استفاده از محلول سنتزی بدون تمپلیت و گرمایش مایکروویو غشای زئولیتی سنتز گردید لایه تشکیل شده روی پایه دارای ضخامت ۳/۶ میکرومتر بود این غشا با فرایند تراوش تبخیری برای جداسازی ایزومرهای زایلین مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که بهترین انتخابگری به میزان ۳۶۰ برای پارازایلین با شرایط دمایی ۲۵درجه سانتیگراد و ۵ درصد از پارازایلین درخوراک حاصل شده است.