سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه گرایلی – شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای، تهران، بزرگراه آفریقا، چهارراه جهان
علیرضا خانچی –
احمد طیبی –
محمد اتوکش –

چکیده:

در‌این کار‌پژوهشی‌، بازیابی و جداسازی اورانیوم از محلول اسید‌فسفریک با استفاده از روش تبادل‌یونی به‌وسیله رزین‌های‌کاتیونی DiphonixوDoulit-C467 مورد بررسی قرار‌گرفت‌. ابتدا ‌آزمایشات‌ناپیوسته برای جذب اورانیوم بر‌ روی رزین‌های‌‌کی‌لیتDiphonixو‌Doulite-C467 صورت‌گرفت. متغیرهای عملیاتی مورد بررسی عبارتند از زمان‌تماس‌ و غلظت اولیه‌اورانیوم‌. سپس پارامترهای سرعت مدل هسته‌کوچک‌شونده برای جذب بمنظور تشخیص مکانیسم‌های‌جذب مورد‌ارزیابی قرار‌گرفت. همچنین ایزوترم‌های‌جذب و ظرفیت تعادلی‌جذب‌، با قرار‌دادن داده‌های‌تجربی در دو مدل معروف لانگمیر و فروندلیچ تعیین‌شد. سرانجام‌، بازیابی اورانیوم از محلول اسید‌فسفریک در ستون بستر‌ثابت بررسی شد‌. تحت شرایط یکسان بازده جذب دو رزین در ستون بستر ثابت تعیین شد که مقدار آن برای رزین Diphonix برابر با ۵۳%‌و برای رزین‌‌Doulite برابر با ۶۲٫۶%‌بدست‌آمد. داده‌های ستون در بهترین شرایط‌عملیاتی با مدل‌های‌توماس‌ و پاسخ‌دز تحلیل شد‌. مدلسازی منحنی‌عبور برای رزین‌های‌Diphonixو‌Doulite-C467 بترتیب با مدل‌های توماس و پاسخ‌دز بسیار مطلوب بود.